Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Taraflar

Satıcı: VİDEONET İNTERNET İLETİŞİM EĞLENCE VE DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş

Adres:Levazım Mah. Korukent Sit. F Blok Zemin Kat. Beşiktaş / İst.

Tel:+902122886800

Alıcı: ÜYE

 

1. Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.laylilom.com internet sitesinden

elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmede ev

sitede içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4822 sayılı

Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler

Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve

yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Bu sözleşme kapsamında yer alan hükümler 4077 sayılı TKHK kapsamında mesafeli satış

sözleşmesi düzenlemleri dikkate alarak hazırlanmış olup ilgili maddelerde bu sözleşme ile satışa

konu olan Video ve ses içeren dijital ürünlerin satın alınmasında tabi olunan sözleşme hükümleri

ayrıca düzenlenmiştir.

2. Ürün Özellikleri

Satın Alınan Ürünler ve Adetleri

Tüm Vergiler Dahil Satış Fiyatı

Ürünün Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli

Bu siteden satışa sunulan ürünler ALICI’nın elektronik cihazına indirebileceği dijital görüntü ve

sesten ibaret olup ALICI’nın www.laylilom.com üzerindeki kendi kişisel bilgileri ve şifresiyle

girebildiği hesabına satıcı tarafından teslim edilir.

3. Teslimat Masrafları ve İfası

Bu sitede kural olarak sadece dital görüntü ve ses satışı yapılmakta olduğundan ve bu satışa

konu olan ürünler ALICI’nın www.laylilom.com üzerindeki kendi kişisel bilgileri ve şifresiyle

girebildiği hesabına satıcı tarafından teslim ve ifa edildiğinden bir teslimat masrafı

bulunmamaktadır. Buna gore SATICI, ALICI’nın siparişine konu olan dijital ürün ya da ürünleri

ALICI’nın www.laylilom.com üzerindeki kendi kişisel bilgileri ve şifresiyle girebildiği hesabına

yükleyerek veya ALICI’ya ait diğer bir elektronik veri taşıyıcı cihaza transfer etmesine olanak

sağlayarak ifayı tam ve zamanında yerine getirmiş olacaktır.

4. Alıcının Beyan ve Taahhütleri

Www.laylilom.com’da satışa konu edilen ürünler elektronik ortamda oluşturulan dijital ürünler

olduğundan ürün ya da ürünler, ALICI hesabına iletilmekle ifa tam ve gereği gibi yerine

getirilmiş olmaktadır.

ALICI satın aldığı ürünün tam ve kusursuz olduğunu kontrol etmek ve ürünle ilgili kusur ya da

eksikliği üç iş günü içerisinde SATICI’ya mail yoluyla bildirmekle yükümlüdür.

5. Satıcının Beyan ve Taahhütleri

Satıcı, sözleşme konusu olan ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde

teslim edilmesinden sorumludur.

ALICI’nın www.laylilom.com üzerinde, elektronik ortamda oluşturup satın aldığı ürünün teslimi

gerçekleştikten sonra, ALICI beyan ve taahhüt ettiği üzere ürünü üç iş günü içerisinde kontrol

edip üründeki eksik ve kusuru bildirdiği taktirde SATICI ürünü sipariş edildiği şekilde ALICI’nın

www.laylilom.com üyelik hesabına ya da www.laylilom.com üzerindeki kişisel üyelik bilgilerinde

yer alan mail adresine teslim etmekle yükümlüdür.

Bu sitede sadece ses ve görüntü içeren dijital ürünler satışı yapıldığı ve bu sözleşmenin konusu

sadece bahsi geçen ürünler olduğu için, ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait “Mesafeli

Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. madde (f) fırkasında bahsedildiği üzere, niteliği gereği teslim

edilme gerçekleştiğinde iade talebinde bulunma veya cayma beyanında bulunma olanağı

bulunmamaktadır.

6. Teslimat Masrafları ve İfası

Bu sitede satışa sunulan ürünlerin elektronik olarak oluşturulma ve iletilme vasfının bulunması,

satışın ve teslimin anında ve elektronik ortamda gerçekleşmesinden dolayı ayrıca bir teslimat

masrafı bulunmamaktadır.

7. Sözleşmeye Konu Ürünün Özellikleri

Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli

www.laylilom.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu

sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden

kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

Bu sitede satışa konu ürünler, ses, müzik, video, ilustrasyon, fotoğraf gibi dijital ürünlerdir.

ALICI’ya elektronik ortamda ve anında teslim edilir. Teslimden sonra iadeye konu edilemez.

10. Cayma Hakkı

Tüketici Mevzuatı uyarınca cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar aşağıda belirtilmiştir.

a)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına

başlanan hizmet sözleşmeleri.

1. b)Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin

sözleşmeler.

c)Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan,

niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan

veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç)Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına,

yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

d)Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e)Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.

f)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri

maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

www.laylilom.com üzerinde satılan dijital ürünler yukarıdaki (f) bendi kapsamındaki ürünler

niteliğinde olduğu için cayma hakkına konu edilemez.

11. Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi

bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve

bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak

masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı

temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve

ziyanını ödemeyi kabul eder.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda sorun karşılıklı çözülemediği takdirde, Tüketici

almış olduğu hizmetin/malın bedeline göre ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu

yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici mahkemesine başvuru yapabilir.

13. Yürürlük

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin

tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

VİDEONET İNTERNET İLETİŞİM EĞLENCE VE DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş